محاسبه قد و وزن

180
80
شاخص توده بدنی 
توسط
تومان